Klachten en geschillen


Algemeen

Op de behandeling, mijn werkzaamheden zijn tal van wettelijke regels en verplichtingen van toepassing. Zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) waarin is vastgelegd aan welke eisen de behandelovereenkomst die ik met u afsluit moet voldoen; de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die de bescherming van uw persoonsgegevens die ik over u bewaar regelt en de beroepscode voor psychotherapeuten die als leidraad dient voor het beroepsmatig handelen van de individuele psychotherapeut.


Klachten en geschillen

In mijn werk streef ik ernaar mijn uiterste best voor clienten te doen en daarbij te handelen naar alle regels en richtlijnen die op mijn beroepsgroep van toepassing zijn. Toch is het mogelijk dat een client ontevreden is, dan wel dat er een keer iets niet goed gaat. In dat geval is het van belang dat een client mij - liefst zo snel en zo volledig mogelijk - aangeeft wat de oorzaak van de ontevredenheid is, dan wel wat er niet goed is gegaan. De ervaring leert dat in de meest gevallen dit dan naar tevredenheid opgelost of gecorrigeerd kan worden. 

Voor deze situaties ben ik overigens verplicht volgens de wet een klachtprocedure te hanteren. Voor het geval een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan een client een klacht indienen bij de Klachtencommissie van mijn beroepsvereniging (NVP) of contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van de NVP. 

Daarnaast - of daarna - kan een klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie voor de vrijgevestigde GGZ-praktijken, waar ik eveneens uit hoofde van mijn lidmaatschap van de NVP bij aangesloten ben. U kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. 

Meer informatie over klachten en geschillen kunt u hier*  vinden.

(*: als u op deze tekst klikt opent een nieuwe pagina)