Kosten

De werkzaamheden die ik verricht vallen onder de basiszorgverzekering en worden - in beginsel - betaald door uw zorgverzekeraar.  In beginsel, want de praktijk is echter ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt en kunt u niet altijd bij mij terecht. En in uitzonderlijke gevallen zult u ook een gedeelte zelf moeten betalen. Een behandeling heeft verder altijd invloed op het door u te betalen eigen risico dat u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Verder speelt ook nog mee welk contract ú met uw verzekeraar heeft (budget, natura of restitutie) en of ík met uw verzekeraar een contract heb. 

Helaas is dit een ondoorzichtige en complexe materie. Voor mij betekent het beduidend meer administratief werk. Tijd die ik liever aan mijn behandelingen zou besteden.  

Hieronder probeer ik in ieder geval duidelijk te maken hoe een en ander werkt. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht.

Ik heb verder in ieder geval contracten met de volgende verzekeraars:

CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, VGZ, Unive, IZA, Zilveren Kruis, Achmea, FBTO, Zorg en Zekerheid, Ditzo, ASZ, ENO, DSW, Caresque Aevitae

NB: in de meeste gevallen werken de verzekeraars samen, waardoor ik één contract afsluit, maar daar vallen voor de cliënten meerdere verzekeringsmaatschappijen onder of verzekeringsproducten die onder een andere naam worden aangeboden. Voor een compleet overzicht welke verzekeraar onder welke groep valt kunt u op deze pagina kijken.

Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar en wilt u bij mij in behandeling, neem dan contact met mij op - wellicht is het mogelijk om alsnog een contract met die specifieke verzekeraar af te sluiten.

NB: Ik sluit geen contract meer met MENZIS, daar deze verzekeraar voor mij onacceptabele voorwaarden hanteert.  Als u bij Menzis verzekerd bent en u wilt bij mij in behandeling kan dat wel, mits u een restitutiepolis heeft. Als u een u een „natura” verzekering heeft met als voorwaarden dat u alleen gebruik kunt maken van gecontracteerde zorg kan ik u ook nog in behandeling nemen, maar dan zult u de kosten waarschijnlijk volledig zelf moeten betalen.


1. Eigen risico.

Iedere Nederlander moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Daarbij is er een een zogenaamd wettelijk verplicht eigen risico. Het eigen risico bedraagt dit kalenderjaar  € 385,= per jaar. Als u kosten maakt die onder de verzekering vallen (behalve de kosten van de huisarts) moet u eerst dit bedrag betalen en betaalt uw zorgverzekeraar enkel de kosten boven dit bedrag. De kosten van mijn behandelingen vallen als specialistische hulp daar ook onder. Het eigen risico geldt per kalenderjaar. Dat betekent dat op 1 januari van ieder jaar de „teller” voor u weer op nul wordt gezet. In ieder geval betaalt u per jaar nooit meer dan het wettelijk verplichte eigen risico, tenzij u vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten.

LET OP: zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico vrijwillig te verhogen, soms tot meer dan € 1.000,=. Daardoor betaalt u minder premie per maand, maar u loopt dan dus wel het risico dat u veel meer moet betalen als u onverhoopt medische zorg nodig heeft.

2. Gecontracteerde zorg of niet gecontracteerde zorg.

Dit is van belang voor wat ook wel de „vrije artsenkeuze” wordt genoemd. De wet zegt dat iedere verzekerde het recht heeft om zijn eigen hulpverlener te kiezen. Dit is van invloed op het feit dat zorgverzekeraars contracten afsluiten met niet alle hulpverleners. In die contracten wordt afgesproken wat een hulpverlener voor een bepaalde behandeling vergoed krijgt en hoeveel behandelingen hij maximaal in een jaar mag declareren. De verzekeraars hopen op die manier hun kosten te kunnen beheersen en - eventueel - te verlagen. De verzekeraars willen dan ook graag dat u naar een hulpverlener gaat met wie zij een contract hebben afgesloten. En zolang u naar een hulpverlener gaat met wie de verzekeraars een contract hebben, is er niets aan de hand. Dat geldt ook voor mij: als ik een contract heb met uw verzekeraar, kan ik u altijd helpen… behalve als ik aan mijn zogenaamde „omzetplafond" zit. In dat geval zal ik u niet kunnen helpen: ik zou dan namelijk niet betaald krijgen voor het werk dat ik verricht. Vooral in de laatste maanden van een jaar kan het dan ook gebeuren dat u zich bij mij meldt en ik  - ondanks dat ik een contract met uw verzekeraar heb - u niet kan helpen. U zult dan dus naar een andere behandelaar moeten gaan, of wachten tot 1 januari van het volgende jaar.

Het wordt nog anders als u door mij geholpen wilt worden  maar als ik met uw verzekeraar geen contract heb. In dat geval kan ik wel helpen, maar het kan zijn dat u de kosten dan geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen! Meer informatie hierover onder punt 3 hierna. 

3. Restitutie- natura en budgetpolis

Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, zal de verzekeraar mijn kosten meestal volledig vergoeden. Maar let op: verzekeraars kunnen in deze polis opnemen dat zij bijvoorbeeld maar 90 % van mijn kosten vergoeden en dat u dan het restant toch zelf moet betalen.  

Als u een zogenaamde naturapolis heeft en ik geen contract met uw verzekeraar heb, is de verzekeraar vooralsnog verplicht om ongeveer 60 tot 80 % van de kosten die ik u in rekening breng aan u te vergoeden.

Blijft over de zogenaamde budgetpolis. Dit zijn de goedkoopste verzekeringen die zorgverzekeraars aanbieden. Het „prijskaartje” is echter dat u enkel bij die hulpverleners (en ziekenhuizen) terecht kunt, waar de verzekeraar voor dit soort polissen een contract heeft afgesloten. U kunt dan uiteraard altijd naar een hulpverlener gaan naar eigen keuze, maar als die niet onder het contract valt, zult u de rekening grotendeels of volledig zelf moeten betalen! Als de verzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoedt - en u dus (een deel van) de rekening zelf moet betalen, krijgt u van mij iedere maand een factuur voor het gedeelte dat u zelf moet betalen.

4. Zelfbetalers.

De laatste groep is de groep van zelfbetalers: sommige cliënten hechten veel waarde aan hun privacy en willen niet dat hun verzekeraar weet waarvoor zij behandeld worden. In zo’n geval is het mogelijk dat u de behandeling zelf betaalt. U krijgt dan van mij een rekening, ik stuur geen factuur aan uw verzekeraar. Wel ben ik wettelijk verplicht u een factuur te zenden op basis van de ZPM-systematiek. U krijgt van mij in dat geval iedere maand een factuur.

De tarieven die ik ingeval van zelfbetalers hanteer bedragen de maximaal door de NZA toegestane bedragen. U kunt de tarieven die gelden hier downloaden.


5. Privacy-DBC.

Via uw verzekeraar is het wel mogelijk om middels een zogenaamde „privacy-dbc” een behandeling te ontvangen. In dat geval loopt alles wel via de verzekeraar, maar wordt bij de declaratie niet aangegeven wat de hoofddiagnose is. De verzekeraar weet dus wel dát u een behandeling heeft ondergaan bij een psychotherapeut, maar niet waarom. Het privacy-aspect is dus maar zeer beperkt en in praktijk wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Als u hierover meer wilt weten kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekeraar.

Het No-show beleid voor het niet of niet-tijdig afzeggen van een afspraak staat hier.